พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช 2565

หมวดหมู่: OK MASS NEWS

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช 2565

ภายใต้แนวคิด “พลังครอบครัว พลังผู้สูงวัย กับชีวิตวิถีใหม่ ไร้รอยต่อเทคโนโลยี”

กรุงเทพฯ - 7 เมษายน 2565 : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ จัดพิธีมอบรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ภายใต้แนวคิด “พลังครอบครัว พลังผู้สูงวัย กับชีวิตวิถีใหม่ไร้รอยต่อเทคโนโลยี” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่มีคุณูปการต่อสังคมและประเทศ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สังคมทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร สภากาชาดไทย
โดยในปี 2565 คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เห็นชอบประกาศสดุดีให้ “นายแผน วรรณเมธี” เป็นผู้สูงอายุแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ประกาศเกียรติคุณยกย่องผู้สูงอายุแห่งชาติที่มีเกียรติประวัติทำประโยชน์ต่อประเทศชาติมาอย่างยาวนานเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลานมีคุณธรรม จริยธรรม วางตัวอยู่ในสังคมโดยธรรม
ทำประโยชน์ต่อสังคมเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนรุ่นหลัง

 

07 เมษายน 2565

ผู้ชม 50 ครั้ง

Engine by shopup.com